Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-09-28 do 2018-10-19

Ząbkowice Śląskie dnia 28.09.2018 r. 

W Y K A Z

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Lp.

 

Adres nieruchomości

 

Nr działki, Pow. działki, Nr KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

 

1.

 

Ziębice, ul. Wałowa 39, lokal nr 1a (parter)

 

Udział 12/75 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr 821 (AM-22, obr. Zachód), o pow. 0,1019 ha,

KW: SW1Z/00025273/6

 

 

Lokal mieszkalny nr 1a

(parter) o pow. użytkowej 59,25 m2, stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w budynku mieszkalnym, położonym w Ziębicach przy ul.Wałowej39, w granicach nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 821, AM-22, obręb 0001, Zachód, o pow. 0,1019 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00025273/6 .

Z w/w lokalem mieszkalnym nr 1a łączy się udział 12/75 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu ( dz. nr 821)

 

 

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 821 Gmina Ziębice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 r. działka nr 821 położona jest w terenie: 2a – mieszkaniowo - usługowy, Strefa IA- centrum miasta o dominującej funkcji turystyczno-usługowo-administracyjnej. Działka położona jest w strefie ścisłej ochronykonserwatorskiej.

 

Działka nr 821 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania terenu.

 

98.000,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

 

Lokal mieszkalny nr 1a wraz z udziałem 12/75

w częściach wspólnych budynku oraz prawie współużytkowania wiecz. gruntu sprzedaje się na rzecz dotychczasowych współnajemców z bonifikatą w wys. 90% od ceny 98.000,-zł (Podstawa: § 4 ust.6 Zarządzenia nr 345 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2013 r, poz.5131)

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych współnajemców (na podstawie art. 37 ust.2 pkt.1 w związku z art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- Dz. U z 2018 r., poz.121 z późn. zm. za zgodą Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną w Zarządzeniu nr 434 z dnia 3 września 2018 r. )

 

 

 

 

 

 

2.

 

Ziębice, ul. Wałowa 39, lokal nr 1b (parter)

 

Udział 13/75 w prawie współużytkowania wieczystego działki nr 821 ( AM-22, obr. Zachód ), o pow. 0,1019 ha,

KW: SW1Z/00025273/6

 

 

Lokal mieszkalny nr 1b

(parter) o pow. użytkowej 66,11 m2, stanowiący własność Skarbu Państwa, znajduje się w budynku mieszkalnym, położonym w Ziębicach przy ul. Wałowej 39, w granicach nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 821, AM-22, obręb 0001, Zachód, o pow. 0,1019 ha, dla której to działki Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00025273/6 .

Z w/w lokalem mieszkalnym nr 1b łączy się udział 13/75 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współużytkowania wieczystego gruntu ( dz. nr 821).

 

 

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 821 Gmina Ziębice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 r. działka nr 821 położona jest w terenie: 2a – mieszkaniowo - usługowy, Strefa IA- centrum miasta o dominującej funkcji turystyczno-usługowo-administracyjnej. Działka położona jest w strefie ścisłej ochronykonserwatorskiej.

Działka nr 821 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę sposobu użytkowania terenu.

 

105.000,-zł - słownie: sto pięć tysięcy złotych)

 

 

Lokal mieszkalny nr 1b wraz z udziałem 13/75 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współużytkowania wiecz. gruntu sprzedaje się na rzecz dotychczasowych współnajemców z bonifikatą w wys. 90% od ceny 105.000,-zł (Podstawa: § 4 ust.6 Zarządzenia nr 345 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa ( Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2013 r, poz.5131

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych współnajemców (na podstawie art. 37 ust.2 pkt.1 w związku z art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- Dz. U z 2018 r., poz.121 z późn. zm. za zgodą Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną w Zarządzeniu nr 435 z dnia 3 września 2018 r.)

 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 28.09.2018 r. do dnia 19.10.2018 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości ( prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl )

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: do dnia 12 listopada 2018r.
Dot. osób, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw, poprzednich właścicieli nieruchomości pozbawionych prawa własności przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobierców.

 

Starosta Ząbkowicki

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA