Express-Miejski.pl

Ogłoszenie o przetargu

Powiat Ząbkowicki

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-02-13 do 2018-03-14

      Starosta Ząbkowicki ogłasza drugi  przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę  nieruchomości  bez zabudowań,  położonej  w  Ząbkowicach Śląskich ( gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa

1) Dane dotyczące nieruchomości:

   - Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa,  położona  w  Ząbkowicach Śląskich  ( gm. Ząbkowice Śląskie),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6  jako działka nr  3/3 ( Bp) o powierzchni 0,0746 ha, ( KW- SW1Z/00047334/2).( Nieruchomość jest użytkowana  przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości   w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie  z  zapisem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa:  Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z  dnia  30 grudnia  2013  r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta  Ząbkowice Śląskie ( Dz. Urz.. Woj. Dolnośl.  z dnia  29 stycznia 2014 r,   poz. 404 /  przedmiotowa  działka  nr 3/3,   AM-6,   obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie  położona jest w terenie o symbolu:  C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %);  03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%)

„ § 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

„ § 49.1.  01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa,  z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia  w  rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

     Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

 - Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania  na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 1.790,-zł + podatek VAT ( 23%) - słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt  złotych  plus podatek VAT  23%)

2) Przetarg odbędzie się dnia  14 marca 2018 r.     o  godz.  10:00   w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  180,-zł ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych)   w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto   Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach  Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007  BS  Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 07 marca  2018 r.

4) Na dzierżawę   przedmiotowej nieruchomości   był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 21 grudnia 2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

5) Uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
  • w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej–posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

6) Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

7)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

8)  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony  do 3 lat.

Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega  się  prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.

Ząbkowice Śląskie, dnia  22.01.2018 r.

Starosta Ząbkowicki                                                                                   

ZDJĘCIA

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA