Express-Miejski.pl

Przetarg na „PRZEBUDOWĘ TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH”

Powiat Ząbkowicki

Przetarg na „PRZEBUDOWĘ TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH”

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ziębice
CZAS TRWANIA: 2017-12-05 do 2017-12-20

BURMISTRZ ZIĘBIC ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na „PRZEBUDOWĘ TARGOWISKA GMINNEGO W ZIĘBICACH”.

Zamawiający: GMINA ZIĘBICE ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice

I. Termin składania ofert upływa z dniem 20 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

II. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, sekretariat (I piętro, pok. Nr 10).

III. Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice (parter, pok. Nr 2)

IV. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

V. Termin realizacji: do 7 września 2018 r.

VI. Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków na konto Zamawiającego

VII. Informacje i materiały do przetargu dostępne są na stronie Zamawiającego: www.ziebice.biuletyn.net    link do ogłoszenia >> kliknij

VIII. Informacje nt. zamówienia można uzyskać pod nr 74 816 38 46.

Gmina Ziębice

REKLAMA


REKLAMA