Express-Miejski.pl

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0746 ha

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0746 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-11-16 do 2017-12-21

Ogłoszenie o przetargu

      Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań, położonej w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącej własność Skarbu Państwa

1) Dane dotyczące nieruchomości:

   - Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Ząbkowice Śląskie, obrębu Centrum na AM- 6  jako działka nr  3/3 ( Bp) o powierzchni 0,0746 ha,
(KW- SW1Z/00047334/2).

   (Nieruchomość jest użytkowana przez bezumownego użytkownika)

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

        Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Podstawa: Uchwała Nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz.. Woj. Dolnośl.  z dnia  29 stycznia 2014 r, poz. 404 / przedmiotowa  działka  nr 3/3, AM-6, obr. Centrum, m. Ząbkowice Śląskie położona jest w terenie o symbolu: C1.11 UP – tereny zabudowy usługowej komunikacyjnej (87 %);  03 KDGP- tereny dróg głównych przyspieszonych (13%)

„ § 37.1 UP- podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa w komunikacji, w tym: stacje paliw oraz stacje LPG, stacje obsługi pojazdów, stacje kontroli pojazdów, myjnie, salony i komisy samochodowe, wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

„ § 49.1.  01 KDGP, 02 KDGP, 03 KDGP – podstawowe przeznaczenie: droga główna przyspieszona krajowa nr 8, jednojezdniowa dwupasmowa, 
z dodatkowymi pasami włączenia i wyłączenia w rejonie planowanych skrzyżowań, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

     Dodatkowe informacje: strefa ochrony ekspozycji SE.

 - Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata miesięczna) wynosi: 2.238,-zł + podatek VAT

( 23%) - słownie: dwa tysiące dwieście  trzydzieści osiem złotych  plus podatek VAT ( 23%)

2) Przetarg odbędzie się dnia  21 grudnia 2017 r.  o  godz.  10:00   w budynku Starostwa    

    Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5 – sala nr 209

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  wpłacenie  wadium w wysokości  230,-zł ( słownie: dwieście trzydzieści  złotych)   w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto   Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach  Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007    

    BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

4) Uczestnicy przetargu winni:

    - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

    - w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej–posiadać właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg  wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku  uchylenia  się  osoby wygrywającej  przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6)  Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7)  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

     Uwagi: W przypadku rozpoczęcia inwestycji drogowej dzierżawa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

            Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

     Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 ( pok.210),   tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.          

 

                                                                                          Ząbkowice Śląskie, dnia  15.11.2017 r

                                                                                           Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA