Express-Miejski.pl

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2017-05-29 do 2017-07-04

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

o pierwszym przetargu  ustnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich

1)Dane dotyczące nieruchomości:  

    Nieruchomość  niezabudowana,stanowiąca własność Powiatu   Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, działka nr 64/2 ( Bp) o powierzchni 0,0053 ha, (KW-SW1Z/00060072/4). 

2) Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi: 6.800,-zł (  słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) (Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT( 23%)

3) Przetarg odbędzie się dnia 04 lipca 2017 r.  o godz. 10:00 w budynku Starostwa  Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich  przy ul. Prusa 5  –    sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  680,-zł ( słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych )w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na  konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.  Nr r-ku 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS  Ząbkowice Śląskie  do dnia 29 czerwca 2017 r.

5) Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu    wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Sienkiewicza 11 oraz na  stronie internetowej   www.bip.powiat-zabkowicki.pl

   Szczególowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5, tel. ( 074)  8162-827 lub  8162 – 862.   

                                                                                                 

                                                                      Ząbkowice Śląskie, dnia 24.05.2017 r.

                                                                                                 Zarząd Powiatu       

                                                                                                                    Roman Fester

                                                                                                                             Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA